Program

Zakład Azji Wschodniej oferuje zajęcia specjalistyczne w ramach studiów magisterskich w ramach zajęć zapoznacie się Państwa z kulturą i językiem (lektorat chińskiej i japońskiego) oraz współczesną problematyką dotyczącą systemów politycznych, polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem relacji Polski i Unii Europejskiej z Azją Wschodnią, problemów bezpieczeństwa w regionie a także dynamiką rozwoju gospodarczego i społecznego. Poniżej znajdziecie Państwo krótkie opisy zajęć. Zapraszamy na studia magisterskie prowadzone przez Zakład Azji Wschodniej!

Krótkie opisy zajęć

Lektorat języka chińskiego i japońskiego: w zależności od stopnia zaawansowania wybieracie Państwo kurs dla początkujących bądź średnio-zaawansowany. W ramach zajęć będziecie Państwo mogli nie tylko poznać język ale również zapoznać się z tajnikami kaligrafii i niuansów kultury języka. Osoby prowadzące: mgr Mastakatsu Yoshida (język japoński) oraz mgr Leszek Li-Chi Chen (język chiński)

Kultura i tradycje państw Azji Wschodniej: zajęcia poświęcone systemom filozoficznym Azji Wschodniej: konfucjanizmowi, taoizmowi i legizmowi, a także tradycjom azjatyckim takim jak święta azjatyckie, muzyka oraz parzenie herbaty. Studenci zapoznani zostaną z podstawowymi tekstami szkół filozoficznych rujia, daojiao, fajia i shinto oraz ich wielorakich odłamów. Istotnym elementem kursu jest wskazanie różnić i podobieństw w postrzeganiu jednostki i zbiorowości, systemu sprawowania władzy, relacji rodzinnych w odmiennych kulturach zachodu i wschodu. Dodatkowym elementem analizy będzie porównanie systemów myślenia w regionie azjatyckim Osoby prowadzące: dr hab. Dominik Mierzejewski, mgr Anna Krysztofiak

Stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej: zajęcia poświęcone aktualnej sytuacji międzynarodowej w państwach Azji Wschodniej. Przedmiotem analizy, w oparciu o stosowne teoretyczne podejścia: realizm, liberalizm czy konstruktywizm, będą aktualne wydarzenia i procesy w tym regionie świata z uwzględnieniem walki o interesy mocarstw (mocarstwa wzrastające Chiny, Stanów Zjednoczonych i Rosji), ich podłoża ideologicznego i historycznego, oraz zachodzące w tym regionie procesy integracyjne (np. ASEAN+3) oraz dezintegracyjne. Osoby prowadzące: prof. Małgorzatę Pietrasiak, dr Karol Żakowski.

Systemy polityczne wybranych państw Azji Wschodniej: zajęcia poświęcone systemom politycznym Chińskiej Republiki Ludowej, Tajwanu, Japonii, Półwyspu Koreańskiego oraz państw Azji Południowo-wschodniej. W ramach zajęć zapoznacie się państwo z niuansami i determinantami funkcjonowania politycznego w Azji Wschodniej z uwzględnieniem wątków kulturowych, społecznych oraz gospodarczych. Szczególny nacisk położony będzie na mechanizmy władzy w Komunistycznej Partii Chin oraz Partii Liberalno-Demokratycznej. Osoby prowadzące: dr hab. Dominik Mierzejewski, dr Karol Żakowski, mgr Marta Grabowska.

Azja w polityce UE i Polski: zajęcia dotyczące relacjom Unii Europejskiej i Polskie z wybranymi państwami Azji Wschodniej: Chińską Republiką Ludową, Japonią, Półwyspem Koreańskim oraz państwami ASEAN. Z uwagi na rosnące znaczenie Azji w gospodarce światowej (UE to pierwszy partner handlowy Chin) a także polityczną role wybranych aktorów w trakcie zajęć zapoznacie się Państwo z wymiarowością relacji z Azji: wymiarem strategicznym, unijnym, bilateralnym a także regionalny. Omówione zostaną formuły w jakich dyplomacja RP oddziałuje na państwa azjatyckie a także dokonana zostanie oceny efektywności działań. Szczególny nacisk położony będzie na analizę współpracy między polskimi samorządami a chińskimi i indyjskimi władzami lokalnymi. Osoby prowadzące: dr Tomasz Kamiński, mgr Tomasz Jurczyk.

Rozwój gospodarczy Azji: zajęcia poświęcone rozwojowi gospodarczemu w Azji wprowadzają słuchacza w zagadnienia związane z przyczynami, przebiegiem i skutkami azjatyckiego boomu gospodarczego. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami funkcjonowania wybranych gospodarek azjatyckich (gospodarki chińskiej, japońskiej, indyjskiej, indonezyjskiej etc.). Dodatkowo studenci zostaną zaznajomieni z technikami negocjacji biznesowych oraz możliwościami prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w Azji. Znaczna część zajęć dotyczyć będzie bieżących problemów gospodarczych w Azji. Osoby prowadzące: dr Grzegorz Bywalec, mgr Sylwia Matusiak.

Konflikty w Azji Wschodniej w XX i XXI wieku: zajęcia dotyczą konfliktów w Azji Wschodniej po II wojnie światowej, oraz omówieniu tychże poczynając od konfliktów na tle Europa – Azja (walki o wpływy i o rynki zbytu) poprzez okres zimnej wojny (Tajwan, konflikt indochiński i koreański) po konflikty na tle narodowościowym i religijnym. Przedstawione zostanie szersze tło konfliktów na kontynencie gdzie ścierają się nie tylko interesy, ale również percepcje różnych religii i systemów filozoficznych. Poważnym problemem współczesnej Azji Wschodniej są również spory terytorialne, spośród których omówione zostaną spory o wyspy Senkaku, Kuryle, czy potencjalnie najbardziej groźny spór o Paracele i Spratly. Na zajęciach omówione zostaną sposoby rozwiązywania konfliktów azjatyckich za pośrednictwem organizacji międzynarodowych oraz mechanizmy dyplomacji prewencyjnej. Osoby prowadzące: prof. Małgorzata Pietrasiak, dr Karol Żakowski, mgr Michał Zaręba.

Struktury i role społeczne w krajach Azji i Afryki Północnej: zajęcia poświęcone społecznym uwarunkowaniom rozwoju Azji oraz Afryki Północnej, przybliżające problemy występujące w wyżej wymienionych regionach. Słuchacze będą mogli zapoznać się z sytuacją życiową mieszkańców krajów północno-afrykańskich i  azjatyckich. Na zajęciach poruszone zostaną takie problemy jak: kulturowe uwarunkowanie biedy, wykluczenie społeczne, dostęp do edukacji oraz służby zdrowia. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie sytuacji kobiet na przestrzeni wieków w kręgu kultury islamskiej, konfucjańskiej i hinduskiej. Podczas cyklu spotkań poruszone zostaną również kwestie budowania społeczeństwa obywatelskiego w krajach Azji i Afryki Północnej. Wiadomości uzyskane na zajęciach pozwolą uczestnikom na zrozumienie sytuacji ludzi zamieszkujących obszary Północnej Afryki oraz wybranych państw azjatyckich oraz pomogą lepiej przystosować się do życia w danym kręgu kulturowym. Prowadzący zajęcia: dr Izabela Kończak, mgr Katarzyna Grabowska, mgr Sylwia Matusiak

Seminaria magisterskie: w zależności od ilości kandydatów Zakład Azji Wschodniej oferuje dwa seminaria prowadzone przez prof. dr hab. Małgorzatę Pietrasiak nt. Azja Wschodnia w stosunkach międzynarodowych oraz dr. hab. Dominika Mierzejewskie nt. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Chin współczesnych. Na zajęciach zapoznacie się Państwo z metodologią pisania prac magisterskich a także z strukturą regionu i aktualnymi wydarzeniami. Dodatkowym atutem pisanych prac jest ich aktualność i próby praktycznego wykorzystania pisanych prac np. dla rozwoju kontaktów samorządowych czy gospodarczych z Azją Wschodnią.

Dodatkowe spotkania i warsztaty

Wraz z rosnącą rolą regionu Azji Wschodniej studiując na studiach magisterskich prowadzonych przez Zakład Azji Wschodniej będziecie Państwo mogli aplikować o liczne stypendia w ramach różnych programów. Obecnie, zwłaszcza Chińska Republika Ludowa oferuje możliwość wyjazdu na kursy językowe. Istotnym jest tu współpraca Łodzi i województwa łódzkiego z Tianjinem oraz Chengdu. Dodatkowo od semestru zimowego 2014/2015 proponujemy udział w spotkaniach i warsztatach dotyczących Azji Wschodniej. Pod koniec października zapraszamy na Łódzkie Warsztaty Wschodnioazjatyckie na których zapoznacie się Państwo z problematyką polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami w Chinach, niuansami systemu politycznego Japonii oraz społeczeństwem Kraju Kwitnącej Wiśni. Dodatkową formułą będą również Spotkania Azjatyckie na które zapraszani będą uznani polscy i międzynarodowi specjaliści zajmujący się problematyką Azji Wschodniej. Istotnym elementem rozwoju Państwa wiedzy i poznania regionu będzie organizowana corocznie międzynarodowa konferencja Lodz East Asia Meeting (www.leam.uni.lodz.pl).