Promocja Polski w Chinach

„Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach”

Współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych pilotażowy program szkoleniowy przygotowujący do lepszego wykorzystania kontaktów z chińskimi władzami lokalnymi przy realizacji ekonomicznych zadań polskiej dyplomacji. Realizowany w okresie wrzesień-listopad 2013 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W szkoleniach i konferencjach wezmą udział radni oraz pracownicy instytucji samorządowych z województwa łódzkiego.

Ze względu na dynamikę rozwoju ekonomicznego Chin głównym obszarem zainteresowania w relacjach polsko-chińskich jest zacieśnianie współpracy w obszarze gospodarczym. Z polskiego punktu widzenia Chiny mogą odegrać istotną rolę w dywersyfikacji rynków eksportowych, potencjalnie stanowią także źródło bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przyjazdowego ruchu turystycznego. Wielu przedsiębiorców, jak i ekspertów wskazuje jednak na brak rozpoznawalności Polski jako istotną barierę dla realizacji powyższych celów. Projekt „Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach” służy podniesieniu kompetencji radnych oraz pracowników instytucji samorządowych, tak aby relacje dwustronne na szczeblu lokalnym mogły zostać wykorzystane do skutecznej promocji Polski w Chinach.

Uczestnikom dwudniowych szkoleń przybliżona zostanie charakterystyka społeczna i gospodarcza Chin, ze szczególnym uwzględnieniem regionów już współpracujących z samorządami województwa łódzkiego, jak również miejsce władz lokalnych w chińskim systemie politycznym. W części poświęconej aspektom praktycznym poruszone zostaną kwestie nawiązywania i utrzymywania relacji z partnerami chińskimi oraz promocji Polski w Chinach. Dodatkowo przewidziano również blok dotyczący promocji marki samorządowej. Konferencje zostaną poświęcone popularyzacji polsko-chińskiej współpracy na poziomie władz regionalnych.

Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji projektu zostanie wykorzystane przy planowanym skierowaniu oferowanego przez Uniwersytet Łódzki wsparcia merytorycznego do samorządów z całego kraju.

Do pobrania:

Treści programowe szkolenia “Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach”